ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Otevření školy pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

na základě usnesení Vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 škola umožní od 11. 5. 2020 dobrovolnou osobní přítomnost žáků 9. ročníku výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Systém přípravy

Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy započala již na podzim 2019 formou zájmových útvarů. Od uzavření školy jsou vyučující českého jazyka a matematiky v úzkém kontaktu s žáky 9. ročníku prostřednictvím distanční výuky včetně nabídky videokonferencí sloužící také ke zkonzultování případných nejasností a problémů.

Od 11.5.2020 je prostor pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy stanoven takto:

Skupiny ze tříd 9.A a 9.B

Čtvrtek (od 8:00 do 11:00 hodin)

Sraz před školou v 7:55 hodin, 8:00 – 9:25 hodin – 1. blok - ČJ, 9:25 – 9:35 hodin – přestávka, 9:35 – 11:00 hodin – 2. blok - M.

Tento prostor bude k dispozici primárně i nadále osvědčenou online formou (opět vč. videokonferencí). Pravidelné přímé osobní konzultace na půdě školy budou možné po přihlášení žáka zákonným zástupcem ve stejných termínech. Organizace i časový rozsah činností bude vycházet nejen ze vzdělávacích potřeb žáků, ale i z jejich zájmu.

Způsob přihlášení, režim skupiny

Z organizačních důvodů žádáme rodiče o přihlášení dětí na konzultace ve škole do středy 6.5.2020 do 16:00 hodin. Přihlášení je možné formou stručné e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo v EduPage v oddíle Reakce pod zprávou, ve které obdržíte rovněž tuto informaci. Jakmile budeme mít od vás požadované informace, sdělíme vám podrobnosti.

Účast je po přihlášení pro žáky závazná, neúčast bude třeba řádně omlouvat. Aktivity budou probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin bude po celou dobu neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Po 11. 5. 2020 již žáka nelze zařadit do školní skupiny.

Aktivity ve škole budou probíhat dle hygienických opatření vycházejících z pokynů MŠMT.

Základní podmínky

-        Žák musí první den aktivit ve škole přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (Příloha č. 1). V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

-        Žáci před školou musí dodržovat obecné podmínky ochrany zdraví (rozestupy a rouška).

-        Jiným osobám než žákům a pedagogickým pracovníkům je vstup do školy zakázán.

-        Každý žák musí mít s sebou každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

-        Žák je povinen se před určenou učebnou přezout a odložit svrchní oděv.

-        Každý je povinen si předem umýt na určeném místě ruce a použít dezinfekci na ruce.

-        Žáci budou na úvod seznámeni se základními hygienickými pravidly a s pravidly pohybu po budově školy.

-        Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny a docházky do školy.

-        Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo následující rizikové faktory:

1.      Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2.      Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3.      Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

4.      Porucha imunitního systému, např.

-        při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

-        při protinádorové léčbě,

-        po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5.      Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6.      Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7.      Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8.      Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Přílohou těchto informací je i Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení podepsané zákonným zástupcem odevzdá žák při prvním vstupu do školy pedagogovi své skupiny. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Další informace

Žáci se budou scházet v určený den a čas před školou, kde je vyzvedne příslušný pedagogický pracovník.

Stravování nebude zajištěno.

Pro ostatní žáky bude domácí výuka pokračovat v nezměněné online podobě.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Příloha č. 2 – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019-2020 (metodika MŠMT)