ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Informace k organizaci pobytu žáků 2. stupně ve škole od 8.6.2020

 Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

v souladu s informací MŠMT bude také žákům 2. stupně naší školy od 8. června 2020 umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem konání třídnických hodin, socializačních aktivit, nebo konzultací k probíranému učivu ve stěžejních předmětech (Čj, M, Aj).

Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do konce školního roku vzdělávání na dálku (distanční online výuka).

Pro žáky 9. ročníku končí absolvováním přijímacích zkoušek režim přípravy na tyto zkoušky a mohou využít nabídky platné od 8.6.2020.

Organizace činností ve škole je v kompetenci ředitele školy. Účast na aktivitách je dobrovolná a nepravidelná, tedy ne každodenní.

I nadále platí omezení počtu žáků v jedné školní skupině (v naší škole 12 žáků), je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

Činnost ve skupinách budou zajišťovat třídní učitelé a vyučující stěžejních předmětů (Čj, M, Aj).

Žáci se budou moci přihlásit od pátku 29.5.2020 v systému EduPage do jedné ze dvou skupin své třídy. Přihlášení svého dítěte musí potvrdit v systému EduPage ze svého účtu také rodič.

Každý z žáků i rodičů obdrží do EduPage zprávu s výzvou k přihlášení. Součástí obdržené výzvy budou také informace o termínech setkání.

Přihlášení je nutné provést nejpozději do středy 3.6.2020 do 10:00 hodin.

Takto organizovaná setkání se uskuteční v době od 8.6. do 23.6.2020.

Harmonogram činností v posledním týdnu od 22.6. do 26.6.2020:

Pondělí 22.6. a úterý 23.6. – pokračují činnosti jako v předchozích dvou týdnech + žáci si doma připraví učebnice k odevzdání

Středa 24.6. – po předchozím rozdělení žáků třídy třídní učitelkou na dvě skupiny proběhne v 8:00 hod. a v 10:00 hod. odevzdání učebnic

Čtvrtek 25.6. – vlastní (i odlehčené) aktivity žáků doma (sportovní, literární, výtvarné, rukodělné, hudební a jiné), jejich zdokumentování (foto, obrázek, video, text, apod.) a odeslání zvolené/mu vyučující/mu

Pátek 26.6. – podle připraveného scénáře a harmonogramu rozloučení s žáky a předání vysvědčení

Aktivity ve škole budou probíhat dle hygienických opatření vycházejících z pokynů MŠMT.

Základní podmínky

-        Žák musí v první den své účasti na aktivitách ve škole přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (Příloha č. 1). V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

-        Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Cesta do školy a ze školy

-        Platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod ke škole, pohyb před školou, odchody žáků

-        Zákonný zástupce či jiná doprovázející osoba může žáka doprovodit k budově školy. Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

-        Do budovy školy mohou vstupovat pouze žáci (viz níže), nikoli doprovázející osoby.

-        Žáci vstupují do budovy v době od 8:00 hod. do 8:15 hod. jednotlivě, plynule, dodržují vzájemný rozestup 2 metry.

-        Je zakázáno shromažďovat se v areálu školy, žák odchází po ukončení aktivit.

V budově školy

-        Po příchodu do školy si žáci v zádveří ošetří ruce dezinfekcí. Poté odcházejí samostatně v určených rozestupech a ochranných prostředcích na obličeji přímo ke svým třídám. Před třídou se přezují, ve třídě si umyjí a vydezinfikují ruce a zaujmou svá místa.

-        Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Každá skupina bude mít vlastní rozvrh činností.

-        Dodržování hygieny se týká také dalších činností – konzumace jídla a pití, po použití WC, apod.

-        Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.

-        Dezinfekce povrchů a předmětů bude důsledně prováděna dle pokynů z MŠMT.

-        Žáci jsou povinni dodržovat stanovená školní režim a hygienická pravidla. Opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Hygienická pravidla ve třídě

-        Po příchodu do třídy si každý žák povinně umyje a vydezinfikuje ruce. Na dezinfikování rukou bude po celou dobu dohlížet pedagogický pracovník školy.

-        V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku (příp. ochranný štít), pokud je zachován rozestup 2 metry. O nošení roušky rozhoduje pedagogický pracovník. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě vždy.

Pravidla používání roušek

-        Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni ve společných prostorách nosit roušky, příp. ochranné štíty.

-        Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

-        Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do vlastního sáčku a následně si vydezinfikuje ruce.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo následující rizikové faktory:

1.      Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2.      Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3.      Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

4.      Porucha imunitního systému, např.

-        při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

-        při protinádorové léčbě,

-        po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5.      Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6.      Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7.      Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8.      Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na školních aktivitách s tímto vědomím.

Přílohou těchto informací je i Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení podepsané zákonným zástupcem odevzdá žák při prvním vstupu do školy pedagogovi své skupiny. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Další informace

Stravování nebude zajištěno.

Pro všechny žáky pokračuje domácí výuka v nezměněné podobě.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení rodičů o neexistenci příznaků virového  infekčního onemocnění