ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Anglický jazyk

Charakteristika předmětu:

 • Anglický jazyk se žáci 1. stupně učí již od 1.třídy. V 1. třídách se jazyk vyučuje hravou formou v tzv. „okénkách“ v celkové časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Výuka angličtiny probíhá v celém období s důrazem na komunikační schopnosti žáků. Žáci musí také porozumět čtenému textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni. Výuka seznamuje žáky i s reáliemi anglicky mluvících zemí.
 • V hodinách se žáci učí tímto jazykem písničky, říkadla, hrají mnoho didaktických i pohybových her, komunikují ve dvojicích, skupinách, před celým kolektivem, zpracovávají tématické projekty s následnou prezentací. Velmi přínosné a oblíbené se staly několikadenní tématické jazykové pobyty s intenzivní výukou angličtiny.
 • Předmět na 2. stupni navazuje svým obsahem a výstupy na výuku angličtiny na prvním stupni. Společně s němčinou je angličtina prvním cizím jazykem, kterému se mohou žáci na naší škole věnovat.
 • Cílem předmětu je rozvinout u žáků komunikativní dovednosti a schopnost čtení a psaní v cizím jazyce. Důraz je kladem především na praktický jazyk a jeho využití v reálném životě. Tomu je uzpůsoben výběr učiva, tzn. jednotlivých témat a gramatiky. Žáci si též osvojí základní znalosti o anglicky mluvících zemích.
 • Kromě tradičních forem výuky je v hodinách využívána skupinová práce, práce s počítačem a internetem, různé anglické materiály (tisk, knihy, CD, atp.) projekty a tvůrčí činnost žáků.
 • Žáci si mohou svoje znalosti ověřit na jazykových pobytech či zájezdech, popřípadě při komunikaci s rodilým mluvčím, která bývá zajištěna dle aktuálních možností školy.

Pomůcky a domácí úkoly:

 

Sešity pro 6. - 9. ročník:

 • 544 - angličtina školní
 • 524 - angličtina testy
 • angličtina domácí úkoly
 • univerzální cvičný sešit společný i pro další předměty

od 6. třídy si žáci založí slovník - formát A5, silný, tvrdé desky - který vydrží žákům až do 9. ročníku

Žáci si pořizují pracovní sešit:

 • Project 2 - 6. ročník
 • Project 3 - 7. ročník - až do poloviny 8. ročníku
 • Project 4 - od poloviny 8. ročníku do konce 9. ročníku

Domácí úkoly jsou zadávány minimálně jednou týdně, přesný termín není stanoven.