ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Výchova k občanství

Charakteristika předmětu:

Výchova k občanství seznamuje žáky se vztahy v rodině a sociálních skupinách, s hospodářským životem, činností důležitých politických institwcí a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání a jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků.
  • Příklady probíraných témat: Naše škola, Domov, obec, Kultura, Majetek, Osobnost člověka, Volný čas, Lidská práva, Globální problémy světa, Člověk a rodinný život, Příprava k volbě povolání, Náboženství, Právo a právní řád, Stát a státní zřízení
  • V hodinách využívají vyučující pestré metody práce – práce ve dvojicích, skupinová práce, komunitní kruhy, miniprojekty, scénky, prožitkové hry, besedy, exkurze, práce s internetem aj.
  • Při klasifikaci vycházejí učitelé nejenom z úrovně zvládnutí teoretického učiva, ale využívají i hodnocení žáků při skupinových činnostech, projektech, oceňují samostatné vyhledávání informací a zpráv, komunikační dovednosti, schopnost řešit samostatně zadané úkoly či problémy.

Pomůcky a domácí úkoly:

 

Zápisy do sešitů, ročník: 6. 7. 8. 9.