ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Změna školního řádu – dodatek č. 1

Upozorňujeme žáky a rodiče, že od 1. září 2019 platí změna školního řádu a vnitřního řádu školní družiny ohledně používání mobilních telefonů, tabletů a dalších podobných zařízení ve škole. Zde je uveden výňatek z dodatku č. 1:

 14.  Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Větší částky peněz, cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, nebo prostřednictvím pracovnic kanceláře nebo vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

 15.  Žáci mají během pobytu ve škole mobilní telefony, tablety a další podobná zařízení vypnuty a uloženy ve svých uzamčených šatnových skříňkách. To platí jak při vyučovacích hodinách, tak i o přestávkách, včetně ve škole trávené polední přestávky, při obědě ve školní jídelně a pobytu žáků ve školní družině. Mobily a tablety je nutné vypnout před vstupem do školní budovy a opět zapnout je žáci mohou až po opuštění budovy po skončení vyučování. V případě řešení nutného kontaktu se zákonnými zástupci se žáci obrátí na své třídní učitele. Rodiče mohou pro komunikaci s dětmi využívat oficiální telefonní kontakt školy. Výjimečné použití mobilu (např. při exkurzi, výletu, apod.) povoluje příslušný pedagogický pracovník. Pořizování fotografií či natáčení audiozáznamů a videozáznamů jiných osob je bez souhlasu těchto osob nepřípustné. Na porušení těchto ustanovení se vztahují pravidla výchovných opatření.

 Na pedagogické radě projednáno a schváleno 28.8.2019

 Ve školské radě projednáno a schváleno 29.8.2019.

 Účinnost od 1.9.2019

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy