ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Pronájem tělocvičen

Sazby za pronájem jsou následující:

 

 Dlouhodobé propůjčení tělocvičen:

 Velká tělocvična      150,-  Kč/h
 Malá tělocvična       100,-  Kč/h

 Jednorázové propůjčení tělocvičen:

 Velká tělocvična      300,-  Kč/h
 
Malá tělocvična       200,-  Kč/h


ZŠ si vyhrazuje právo změnit tyto sazby po dohodě se zástupci organizací a zájmových skupin.

 

Užívání tělocvičen školy, šaten a hygienického zařízení u tělocvičen je vázáno na tyto podmínky:

 1. Příslušné prostory se propůjčují výhradně k provádění sportovního výcviku, nikoliv pro vystoupení nebo utkání pro veřejnost.

 2. Vstup do prostoru tělocvičny je povolen pouze pod vedením vedoucího (trenéra), případně jeho zástupce, kteří jsou zodpovědní za dodržování pořádku a bezpečnosti.

 3. Vedoucí cvičební hodiny je povinen hlásit ihned každou závadu a poškození p. školníkovi, případně vedení školy, a v co nejkratší době zajistit uvedení do původního stavu.

 4. Vedoucí a cvičenci jsou povinni dbát na dodržování provozního řádu školního tělovýchovného zařízení. Ředitelství školy, školník a správce kabinetu Tv mají právo se kdykoliv přesvědčit o dodržování podmínek smlouvy (žádáme vedoucí cvičení, aby nenechávali zevnitř klíč v zámku). Jejich pokynů musí být uposlechnuto.

 5. V celém areálu školy je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.

 6. Škola si vyhrazuje právo, aby v nutných případech bylo tělovýchovné zařízení uvolněno pro potřebu školy. Organizaci bude změna včas oznámena.

 

Vedoucí cvičení (zástupce) se zavazují:

 1. Při příchodu do tělocvičny zkontrolovat její stav (včetně přilehlých prostor) a zapsat výsledky kontroly do sešitu. V tomtéž sešitu budou rovněž zapisovány škody vzniklé během cvičení.

 2. Používat ke cvičení jen vyhrazeného nářadí a sportovních potřeb.

 3. Před odchodem ze školy zajistit uklizení použitého nářadí a sportovních potřeb, dodržovat pořádek v tělocvičně, šatnách a sprchách.

 4. Při odchodu ze školy zkontrolovat, zda jsou v tělocvičně, na chodbách a v příslušenství zhasnuta světla, zavřena a zabezpečena okna proti vniknutí, uzavřeny vodovodní kohouty a uzamčeny přístupové dveře. Rovněž zkontrolovat stav WC.

 5. Po dobu cvičení budou vstupní dveře uzavřeny.

 6. Seznámit členy ZÚ s následujícími pravidly a plně zodpovídat za jejich dodržování.

 

Členové ZÚ:

1. Vstupují do objektu školy pouze zadním vchodem, do sportovní obuvi se přezouvají ihned za vstupními dveřmi před schody k tělocvičnám. Není možno používat obuv s černou, nebo jinou podrážkou, která zanechává šmouhy. Vedoucí cvičení toto kontroluje.

2. Jízdní kola a kočárky není možno uschovávat v budově školy.

3. Nesmí svévolně poškozovat zařízení v objektu školy. Vzniklou škodu hradí v plném rozsahu vedoucí cvičení.

 

Platební podmínky:

Úhrada nájemného bude prováděna 2x ročně, vždy k 31.12. a k 30.6. převodním příkazem, případně složením částky v pobočce KB Bystřice n. P. na účet školy č.: 5333950277/0100. Pronájem se účtuje od data předání klíčů do 31.12, další období od 1.1. do data vrácení klíčů uvedeného ve smlouvě (včetně vedlejších prázdnin). Nejzazší termín pro ukončení cvičení a odevzdání klíčů je 15.6. V případě ztráty klíče hrozí úhrada výměny celého uzamykacího systému (částka přes 100.000,-Kč!).

 
V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek bude s okamžitou platností zastavena činnost ZÚ v objektu školy až do zajištění výměny vedoucího cvičení vedením příslušné organizace, případně trvale.