ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Pronájem tělocvičen

Sazby za pronájem jsou následující:

 

 Dlouhodobé propůjčení tělocvičen:

 Velká tělocvična      230,-  Kč/h
 Malá tělocvična       160,-  Kč/h

 Jednorázové propůjčení tělocvičen:

 Velká tělocvična      350,-  Kč/h
 
Malá tělocvična       250,-  Kč/h


ZŠ si vyhrazuje právo změnit tyto sazby po dohodě se zástupci organizací a zájmových skupin.

 

Užívání tělocvičen školy, šaten a hygienického zařízení u tělocvičen je vázáno na tyto podmínky:

 1. Příslušné prostory se propůjčují výhradně k provádění sportovního výcviku, nikoliv pro vystoupení nebo utkání pro veřejnost.

 2. Vstup do prostoru tělocvičny je povolen pouze pod vedením vedoucího (trenéra), případně jeho zástupce, kteří jsou zodpovědní za dodržování pořádku a bezpečnosti.

 3. Vedoucí cvičební hodiny je povinen hlásit ihned každou závadu a poškození p. školníkovi, případně vedení školy, a v co nejkratší době zajistit uvedení do původního stavu.

 4. Vedoucí a cvičenci jsou povinni dbát na dodržování provozního řádu školního tělovýchovného zařízení. Ředitelství školy, školník a správce kabinetu Tv mají právo se kdykoliv přesvědčit o dodržování podmínek smlouvy (žádáme vedoucí cvičení, aby nenechávali zevnitř klíč v zámku). Jejich pokynů musí být uposlechnuto.

 5. V celém areálu školy je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.

 6. Škola si vyhrazuje právo, aby v nutných případech bylo tělovýchovné zařízení uvolněno pro potřebu školy. Organizaci bude změna včas oznámena.

 

Vedoucí cvičení (zástupce) se zavazují:

 1. Při příchodu do tělocvičny zkontrolovat její stav (včetně přilehlých prostor) a zapsat výsledky kontroly do sešitu. V tomtéž sešitu budou rovněž zapisovány škody vzniklé během cvičení.

 2. Používat ke cvičení jen vyhrazeného nářadí a sportovních potřeb.

 3. Před odchodem ze školy zajistit uklizení použitého nářadí a sportovních potřeb, dodržovat pořádek v tělocvičně, šatnách a sprchách.

 4. Při odchodu ze školy zkontrolovat, zda jsou v tělocvičně, na chodbách a v příslušenství zhasnuta světla, zavřena a zabezpečena okna proti vniknutí, uzavřeny vodovodní kohouty a uzamčeny přístupové dveře. Rovněž zkontrolovat stav WC.

 5. Po dobu cvičení budou vstupní dveře uzavřeny.

 6. Seznámit členy ZÚ s následujícími pravidly a plně zodpovídat za jejich dodržování.

 

Členové ZÚ:

1. Vstupují do objektu školy pouze zadním vchodem, do sportovní obuvi se přezouvají ihned za vstupními dveřmi před schody k tělocvičnám. Není možno používat obuv s černou, nebo jinou podrážkou, která zanechává šmouhy. Vedoucí cvičení toto kontroluje.

2. Jízdní kola a kočárky není možno uschovávat v budově školy.

3. Nesmí svévolně poškozovat zařízení v objektu školy. Vzniklou škodu hradí v plném rozsahu vedoucí cvičení.

 

Platební podmínky:

Úhrada nájemného bude prováděna 2x ročně, vždy k 31.12. a k 30.6. převodním příkazem, případně složením částky v pobočce KB Bystřice n. P. na účet školy č.: 5333950277/0100. Pronájem se účtuje od data předání klíčů do 31.12, další období od 1.1. do data vrácení klíčů uvedeného ve smlouvě (včetně vedlejších prázdnin). Nejzazší termín pro ukončení cvičení a odevzdání klíčů je 15.6. V případě ztráty klíče hrozí úhrada výměny celého uzamykacího systému (částka přes 100.000,-Kč!).

 
V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek bude s okamžitou platností zastavena činnost ZÚ v objektu školy až do zajištění výměny vedoucího cvičení vedením příslušné organizace, případně trvale.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.