ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zápis z jednání školské rady dne 31. 1. 2017

Jednání školské rady se konalo 31. ledna 2017 v žákovské knihovně školy.

Datum jednání:                       31. 1. 2017

Místo jednání:                         ZŠ T. G. Masaryka – žákovská knihovna

Počet přítomných členů ŠR:     5 (Aleš Sitař je omluven)

Hosté:                                   1 (ředitel školy Jaroslav Sláma)

Jednání řídí:                           Jana Zítková

Zapisovatel:                           Marie Nebolová

Ověřovatel zápisu:                  Marcela Martínková

 

 Program jednání:

1. Přivítání, seznámení s programem jednání ŠR a hlasování o jeho schválení

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Projednání změn ve Školním řádu

4. Diskuse

5. Usnesení, závěr

 

ad 1) Předsedkyně školské rady přivítala všechny přítomné a přednesla program jednání. Ten byl jednomyslně schválen.          

 

ad 2) Zapisovatelem zápisu byla všemi hlasy určena paní Marie Nebolová, ověřovatelem zápisu byla jednomyslně určena paní Marcela Martínková.

 

ad 3) Ředitel školy seznámil členy s novou verzí Školního řádu a poukázal na změny oproti původní verzi. Školská rada dokument projednala a novou verzi všemi hlasy schválila. Dokument začne platit od 1. 2. 2017 a bude k dispozici na webových stránkách školy.

 

ad 4) Diskuse:

-       Srovnávací práce

(Proběhla diskuse na téma Srovnávací práce. Škola již v tomto ohledu písemné práce výrazně zkrátila a zjednodušila oproti předchozím létům. Dále jedna z členek rady podala návrh k diskusi na téma: Jaká je smysluplnost a účelnost srovnávacích prací u velmi malých dětí a u dětí, které se potýkají s nějakým handicapem. Obzvláště, co jim písemné práce přinesou v případě, jsou-li v nich častěji neúspěšní. V závěru většina členů konstatovala, že se žáci budou s touto formou práce setkávat i při dalším vzdělávání, proto je třeba na ni připravit.)

 

-       Připomínky ke školnímu stravování

(Školská rada nyní nemá žádné připomínky ke stravování ve škole, proto se nebude v únoru scházet s vedoucí školního stravování paní Knauverovou. Případné připomínky bude řešit telefonicky, schůzku svolá dle potřeby.)

   

 ad 5) Usnesení:

Školská rada projednala a jednomyslně schválila novou verzi Školního řádu, platnou od 1. 2. 2017.