ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zápis z jednání školské rady dne 6. června 2017

Jednání školské rady se konalo 6. června 2017 v žákovské knihovně školy.

Datum jednání:                                 6. 6. 2017

Místo jednání:                                   ZŠ T. G. Masaryka – žákovská knihovna

Počet přítomných členů ŠR:              5 (Lenka Palečková je omluvena)

Hosté:                                             1 (ředitel školy Jaroslav Sláma)

Jednání řídí:                                      Jana Zítková

Zapisovatel:                                       Marie Nebolová

Ověřovatel zápisu:                              Marcela Martínková

 

Program jednání:

1. Přivítání, seznámení s programem jednání ŠR a hlasování o jeho schválení

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Založení Spolku rodičů

4. Kvalita školního stravování

4. Diskuse

5. Usnesení, závěr

 

ad 1) Předsedkyně školské rady přivítala všechny přítomné a přednesla program jednání. Ten byl jednomyslně schválen.        

ad 2) Zapisovatelem zápisu byla všemi hlasy určena paní Marie Nebolová, ověřovatelem zápisu byla jednomyslně určena paní Marcela Martínková.

ad 3) Ředitel školy seznámil školskou radu s možností zřízení Spolku rodičů. Členové projednali a berou na vědomí možnost založení Spolku rodičů (SRPŠ) zapsaného do registru spolků. Vedení školy zkontaktuje zprostředkující organizaci a zajistí zpracování podkladů. Školská rada přes třídní důvěrníky zajistí zkontaktování rodičů zapojených do přípravného výboru. Rozjetí daného spolku se předpokládá na počátku nového školního roku. Na plenární schůzi budou představeny: návrh stanov, ekonomické fungování, návrh personálního zajištění.

ad 4) Školská rada se opět na základě připomínek žáků, rodičů i zaměstnanců školy zabývala kvalitou jídel ve školní jídelně. Konstatovala, že po listopadové schůzce s vedoucí školního stravování se skladba jídelníčku i jídlo samé zlepšily. Nyní je vše při starém. Členové se dohodli, že si opět vyžádají jídelníčky. V novém školním roce si na říjnové jednání znovu pozvou paní vedoucí, aby společně zajistili, že zlepšení skladby jídelníčku a jídla bude mít trvalý ráz. Jestliže se tak nestane, přizvou na své jednání nadřízeného pracovníka firmy SCOLAREST. Školská rada také vybízí rodiče a pracovníky školy, aby své připomínky volali vedoucí školního stravování paní Knauverové hned, kdy jsou s kvalitou jídla nebo složením jídelníčku nespokojeni.

ad 5)

Diskuse:

-       Ročníkové práce v 5. třídě

Školská rada diskutovala na téma vytváření projektů žáky 5. tříd. Mnoho rodičů tento způsob učení vítá a oceňuje. Oceňuje i vstřícnost vyučujících. Rodiče ale připomínkují, že téměř žádné dítě tento projekt nezvládne samo. I těm nejšikovnějším musí rodiče pomoci, protože projekt takového rozsahu děti na 1. stupni do té doby nedělaly. Nemají proto žádné zkušenosti, jak do projektu vstoupit, jak ho uchopit. Dále by rodiče uvítali, kdyby práce žáků byly vystaveny v prostorách školy, kde by je měli možnost zhlédnout i ostatní, a kdyby se prezentace projektů zúčastnil i někdo z vedení školy. Členové školské rady jednali o možnosti sestavení pravidel, aby žáci věděli, jak mají postupovat při tvorbě rozsáhlejších projektů. Projekty by mohly probíhat ve více úrovních (pro šikovnější a slabší žáky), třeba i ve skupinách. Projednávali i možnost zakomponovat do ŠVP, jak žák získá kompetence pro tvorbu projektu. Předsedkyně školské rady přednese tento bod 15. června na Metodickém sdružení vyučujících 1. stupně, které se připomínkami bude zabývat.

-       Schránka důvěry

Škola se zapojila do projektu „Nenech to být“, aby mohli rodiče i žáci posílat anonymně do virtuální schránky důvěry vzkazy nebo připomínky, když má někdo problém (např. ve třídě). Od rodičů vzešla připomínka, že by mohla podobně fungovat schránka, do které by mohli rodiče a učitelé anonymně posílat připomínky a nápady, jak určité věci řešit, aby školská rada měla k dispozici více informací. Tento způsob virtuální schránky důvěry zřejmě nebude možný (nebyla by zajištěna anonymita), ale jako alternativa tohoto řešení přichází v úvahu schránka na chodbě v přízemí školy nebo zaslání anonymního dopisu na adresu školské rady.

-       Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium

Rodiče by ocenili, kdyby informace o přijímacím řízení a o zápisových lístcích na víceleté gymnázium měla škola na svých webových stránkách např. v aktualitách, aby je nemuseli zdlouhavě dohledávat. Nyní jsou informace na webových stránkách v záložce Výchovné poradenství – Karierní poradce.

-       Zápisy z jednání školské rady

Ze strany rodičů vzešla připomínka, aby v zápisech ze školské rady byly popsány v jednotlivých bodech postupy, jak se daný problém bude řešit a jak se k situaci staví škola. Členové tuto připomínku vzali na vědomí.

-       Termíny jednání školské rady

Členové se dohodli, že na termínu následujícího jednání se domluví při posledním společném setkání nebo v dostatečném předstihu.

ad 5)

Usnesení:

Školská rada projednala a bere na vědomí možnost založení Spolku rodičů. Přes třídní důvěrníky zajistí zkontaktování rodičů zapojených do přípravného výboru. Dohodla se na dalším postupu při řešení kvality jídel a složení jídelníčku ve školní jídelně. Předsedkyně školské rady přednese připomínky k ročníkovým pracím žáků 5. tříd na Metodickém sdružení vyučujících 1. stupně. Dále se členové dohodli, že další jednání se bude konat 1. září 2017.