ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Výroční zpráva školské rady za školní rok 2016/2017

Vážení rodiče, pedagogové, zástupci zřizovatele naší školy, dovolte mi, abych Vás seznámila s činností školské rady za školní rok 2016/2017.

Školská rada se během tohoto školního roku sešla pětkrát. Znovu se sejde 1. září 2017.

 

V průběhu tohoto školního roku školská rada

 

projednala a schválila:

- novou verzi Školního řádu Základní školy T. G. Masaryka pro školní rok 2016/2017

(Ředitel školy přednesl členům změny ve školním řádu. Školská rada je projednala a novou verzi jednomyslně schválila. Dokument je k dispozici na webových stránkách školy.)

- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016

(Ředitel školy odpověděl na několik dotazů a poté byla zpráva jednomyslně schválena. Dokument je k dispozici na webových stránkách školy.)

- novou verzi Školního řádu Základní školy T. G. Masaryka platnou od 1. 2. 2017

(Ředitel školy upozornil na změny oproti původní verzi. Školská rada dokument projednala a novou verzi všemi hlasy schválila. Dokument je k dispozici na webových stránkách školy.)

 

projednala:

- novou verzi Školního vzdělávacího programu Základní školy T. G. Masaryka

(Dokument je platný od školního roku 2016/2017, s účinností od 1. 9. 2016 a je k dispozici na webových stránkách školy.)

- Přílohu č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka

(Dokument začal platit od 23. 11. 2016. Týká se změn v Učebních osnovách předmětu cvičení z anglického jazyka pro školní roky 2016/2017 a 2017/2018.)

- možnost zřízení Spolku rodičů

(Členové projednali a berou na vědomí možnost založení Spolku rodičů – SRPŠ, zapsaného do registru spolků. Vedení školy zkontaktuje zprostředkující organizaci a zajistí zpracování podkladů. Školská rada přes třídní důvěrníky zajistí zkontaktování rodičů zapojených do přípravného výboru. Rozjetí daného spolku se předpokládá na počátku nového školního roku 2017/2018. Na plenární schůzi v září 2017 budou představeny: návrh stanov, ekonomické fungování, návrh personálního zajištění.)

 

jednala o:

- inkluzi

(Členové upozornili na úskalí společného vzdělávání zdravých a handicapovaných dětí.)

- srovnávacích pracích

(Proběhla diskuse na toto téma. Škola již písemné práce výrazně zkrátila a zjednodušila oproti předchozím létům.  Jedna z členek rady podala návrh k diskusi na téma: „Jaká je smysluplnost a účelnost srovnávacích prací u velmi malých dětí a u dětí, které se potýkají s nějakým handicapem, co jim písemné práce přinesou v případě, jsou-li v nich častěji neúspěšní“. Většina členů konstatovala, že se žáci budou s touto formou práce setkávat i při dalším vzdělávání, proto je třeba na ni připravit.)

- ročníkových pracích v 5. třídách

(Školská rada diskutovala na téma vytváření projektů žáky 5. tříd. Mnoho rodičů tento způsob učení vítá a oceňuje. Oceňuje i vstřícnost vyučujících. Rodiče ale připomínkují, že téměř žádné dítě tento projekt nezvládne samo. Nemají žádné zkušenosti, jak do projektu vstoupit, jak ho uchopit. Členové školské rady jednali o možnosti sestavení pravidel, aby žáci věděli, jak mají postupovat při tvorbě rozsáhlejších projektů. Projekty by mohly probíhat ve více úrovních (pro šikovnější a slabší žáky), třeba i ve skupinách. Projednávali i možnost zakomponovat do ŠVP, jak žák získá kompetence pro tvorbu projektu.

- schránce důvěry

(Škola se zapojila do projektu „Nenech to být“, aby mohli rodiče i žáci posílat anonymně do virtuální schránky důvěry vzkazy nebo připomínky, když má někdo problém (např. ve třídě). Od rodičů vzešla připomínka, že by mohla podobně fungovat schránka, do které by mohli rodiče a učitelé anonymně posílat připomínky a nápady, jak určité věci řešit, aby školská rada měla k dispozici více informací. Tento způsob virtuální schránky důvěry zřejmě nebude možný (nebyla by zajištěna anonymita), ale jako alternativa tohoto řešení přichází v úvahu schránka na chodbě v přízemí školy nebo zaslání anonymního dopisu na adresu školské rady.)

- přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium

(Rodiče by ocenili, kdyby informace o přijímacím řízení a o zápisových lístcích na víceleté gymnázium měla škola na svých webových stránkách např. v aktualitách, aby je nemuseli zdlouhavě dohledávat. Nyní jsou informace na webových stránkách v záložce Výchovné poradenství – Karierní poradce.)

- zápisech z jednání školské rady

(Ze strany rodičů vzešla připomínka, aby v zápisech ze školské rady byly popsány v jednotlivých bodech postupy, jak se daný problém bude řešit a jak se k situaci staví škola. Členové tuto připomínku vzali na vědomí.)

- termínech jednání školské rady

(Členové se dohodli, že na termínu následujícího jednání se domluví při posledním společném setkání nebo v dostatečném předstihu.)

- složení jídelníčku a kvalitě jídel ve školní jídelně

(Na základě častých připomínek na kvalitu školního stravování z řad žáků, jejich rodičů a zaměstnanců školy sepsali členové školské rady připomínky a zaslali je vedoucí školního stravování paní Jarmile Knauverové. Pozvali ji 22. 11. 2016 na své jednání, aby se k nim mohla vyjádřit. Mezi zúčastněnými proběhla dlouhá a věcná diskuze. Na své červnové schůzce se opět školská rada na základě připomínek žáků, rodičů i zaměstnanců školy zabývala kvalitou jídel ve školní jídelně. Konstatovala, že po listopadové schůzce s vedoucí školního stravování se skladba jídelníčku i jídlo samé zlepšily. Nyní je vše při starém. Členové se dohodli, že si opět vyžádají jídelníčky. V novém školním roce si na říjnové jednání znovu pozvou paní vedoucí, aby společně zajistili, že zlepšení skladby jídelníčku a jídla bude mít trvalý ráz. Jestliže se tak nestane, přizvou na své jednání nadřízeného pracovníka firmy SCOLAREST. Školská rada také vybízí rodiče a pracovníky školy, aby své připomínky volali vedoucí školního stravování paní Knauverové hned, kdy jsou s kvalitou jídla nebo složením jídelníčku nespokojeni.)

 

Vážení rodiče, pedagogové a zástupci zřizovatele naší školy, děkujeme Vám za návrhy a připomínky, kterými jsme se na svých jednáních zabývali. Zápisy ze schůzek školské rady i výroční zprávy za uplynulé období jsou Vám k dispozici na internetových stránkách školy v záložce Školská rada nebo jsou k nahlédnutí u předsedkyně školské rady.

 

                                                                                    Za školskou radu Mgr. Jana Zítková