ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Kariérní poradce - Dvořák Ondřej, Mgr.

Nejčastější dotazy k přijímacím zkouškám na střední školy na stránkách MŠMT:

Jednotné přijímací zkoušky

 

Konzultační hodiny:

od začátku října 2021 do konce dubna 2022 vždy po předchozí dohodě
(telefon: 
566 552 549, e-mail: dvorak.o@zstgmbystrice.cz)


Žákům, případně jejich rodičům, nabízím pomoc v otázkách spojených s volbou povolání, a to především:

 • besedy s žáky 
 • pomoc s výběrem nerozhodnutým žákům a žákům handicapovaným:
 • všichni žáci (doporučeno především žákům v 7. až 9. ročníku) mají možnost si udělat testy k volbě povolání: Profitest
 • vycházející žáci jsou seznamováni s problematikou volby povolání v rámci hodin Výchovy k občanství a Člověk a svět práce
 • pomoc s orientací v platných právních předpisech
 • kontakty na odborníky
 • tištěné materiály
 • zprostředkování besed a exkurzí na středních školách a podnicích
 • přístup k internetu
 • pomoc s vyplňováním přihlášek na střední školy, případně s odvoláním proti nepřijetí

 


VYHLEDÁVÁNÍ SŠ A OBORŮ:

www.infoabsolvent.cz
OBSAHUJE:

 • úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání
 • vychází z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.),
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


www.atlasskolstvi.cz
OBSAHUJE:

 • Vyhledávání škol a oborů
 • Školy dle regionů
 • Zahraniční školy
 • Přijímací řízení
 • Prezentační výstavy středních škol
 • Potřebujete poradit, jak vybrat správný obor?
 • jak se připravit k přijímacím zkouškám

 

VIDEO - Jak vybrat stření školu?

 


TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ:

- SŠ s talentovou zkouškou, gymnázium se sportovní přípravou do 30.11. 2021

- ostatní sřední školy do 1.3. 2022

-každý uchazeč může podat v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou a 2 přihlášky na ostatní střední školy (celkem 4 přihlášky)

 

PŘIHLÁŠKY NA SŠ

Vzory formulářů přihlášek na SŠ naleznete ... ZDE

 

 VZOR PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ naleznete .....ZDE

 

 Co k přihlášce přiložit?

 

 • lékařské potvrzení (vyžaduje-li ho SŠ) - k lékaři je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!
 • u žáků s poruchou učení - doporučení z PPP - je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!
 • potvrzení o úspěších v soutěžích - okresní, krajské kolo,.....
 • jazykové certifikáty
 • potrzení o ukončení ZUŠ

 

Jakým způsobem můžete přihlášku podat?

 

 Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou (doporučeně).

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.

 

VZOR PRO VYPLŇOVÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU - vyplňujete a zasíláte do 10 pracovních dní od přijetí na střední školu

 

Další informace k čemu slouží zápisový lístek a vše k jeho podání naleznete ZDE


 PORADENSTVÍ IPS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

https://www.uradprace.cz/web/cz/najdete-si-svoje-informacni-a-poradenske-stredisko-up-cr

https://www.uradprace.cz/web/cz/uzitecne-odkazy

 

Nadále je možné využívat individuální poradenství – nutná telefonická domluva termínu s pracovnicí IPS (na telefonních číslech 950 177 452 nebo 950 177 467).


ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Vycházející žáci obdrží DVA VÝTISKY PŘIHLÁŠEK SPOLU S POLOLETNÍM VYSVĚDČENÍM,

Obě přihlášky současně odevzdají řádně vyplněné k potvrzení ředitelem školy O.Dvořákovi do 15. února. 

 

TERMÍNY TESTŮ STÁTNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2022
První řádný termín - šestileté a osmileté obory 19. dubna 2022
Druhý řádný termín - čtyřleté obory 13. dubna 2022
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 20. dubna 2022
První náhradní termín 10. května 2022
Druhý náhradní termín 11.května 2022


 

 DŮLEŽITÉ ODKAZY:

atlasskolstvi.cz Vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, vyšší odborné školy. Školy můžete vyhledat dle měst a zaměření, forem studia a mnohých dalších kriterií.   

infoabsolvent.cz Pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty; nabídka škol a oborů vzdělávání, profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce (informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce) a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou usnadnit volbu studia.

seznamskol.eu Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

katalog.nsp.cz Národní soustava povolání.

stredniskoly.cz Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, databáze středních škol.

zpd.nuov.cz/ Skupiny oborů.

portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_absol Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce.

startnatrhprace.cz Start na trh práce.

uiv.cz Rozcestník - statistika školství.

portal.mpsv.cz/sz/local/zr_info Krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky

narodni-kvalifikace.cz Přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice (podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 - důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání).

rejskol.msmt.cz Rejstřík škol.

mamenato.cz Kompetence pro trh práce.


VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH po 1. kole příjímacího řízení najdete na příslušných webech krajských úřadů:

kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp Kraj Vysočina.

jmskoly.cz Jihomoravský kraj.


PRO TY, KTEŘÍ VIDÍ DÁLE:

kampomaturite.cz Poradenství v přípravě ke studiu na VŠ.

vysokeskoly.cz Katalog vysokých škol a další informace.


PŘÍLEŽITOSTI V EVROPĚ:

ec.europa.eu eures.cz europass.cz