ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Informace k závěru školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

s blížícím se koncem netradičně probíhajícího 2. pololetí tohoto školního roku Vám předkládáme informace k organizaci jeho závěru.

 Harmonogram činností v posledním týdnu od 22.6. do 26.6.2020:

Přihlášeným žákům 2. stupně budou aktivity ve škole ukončeny 23.6., žákům 1. stupně 25.6. včetně.

Pondělí 22.6. a úterý 23.6. – Všichni žáci pokračují ve svých činnostech předchozích dvou týdnů + doma si připraví učebnice k odevzdání. Distanční výuku ukončíme k 23. 6. 2020, tzn., že poslední učivo pro domácí výuku budeme zadávat 22. 6. 2020.

Středa 24.6. – Po předchozím rozdělení žáků třídy třídní učitelkou na dvě skupiny (bude sděleno přes EduPage) proběhne v 8:00 hod. a v 10:00 hod. odevzdání učebnic. Pro žáky, kteří nedocházeli od 16.3. do školy, platí povinnost přinést od rodičů potvrzené Prohlášení o neexistenci příznaků virového  infekčního onemocnění s datem 23.6., nebo 24.6.2020 – tiskopis je ke stažení zde i níže.

Čtvrtek 25.6. – Vlastní (i odlehčené) aktivity žáků doma (sportovní, literární, výtvarné, rukodělné, hudební a jiné), jejich zdokumentování (foto, obrázek, video, text, apod.) a odeslání zvolené/mu vyučující/mu. Přihlášení žáci 1. stupně absolvují toto ve škole.

Pátek 26.6. – Rozloučení s žáky a předání vysvědčení proběhne v Kulturním domě v Bystřici podle časového harmonogramu – viz 2. strana

Z organizačních a provozních důvodů bude letošní školní rok ukončen v pátek 26. června 2020.

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení v druhém pololetí tohoto školního roku vychází ze skutečnosti, že z důvodu mimořádných opatření vlády ČR a ministerstva zdravotnictví probíhala výuka zcela nestandardním způsobem.

Při hodnocení žáků na vysvědčení na konci druhého pololetí se zohlední mimořádná opatření. Jde především o to, že nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. Dále nebylo možné hodnotit naplnění všech výstupů, které jsou stanovené ve školním vzdělávacím programu.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

-        podklady získané v době, kdy žáci docházeli prezenčně do školy, tedy do 6. března 2020

-        podpůrně podklady, které byly získávány při vzdělávání na dálku (zájem žáků o pravidelnou práci, přístup k plnění zadávaných úkolů, zvládnutí elektronické komunikace, samostatnost, aktivita, vlastní iniciativa, atd.), nebo podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy

Způsob hodnocení na vysvědčení

-        Hodnocení chování na vysvědčení bude známkou.

-      V souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 budou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny slovně. Toto hodnocení na konci druhého pololetí bude zaznamenáno na tiskopis vysvědčení pro slovní hodnocení, který bude jako list B připojen k listu A obsahujícímu klasifikaci za první pololetí.

-        Absence se počítají pouze k datu 6.3.2020

-       Celkový prospěch //prospěl s vyznamenáním, nebo prospěl// stanoví třídní učitelka na základě podkladů od všech vyučujících ve třídě.

Čestné prohlášení rodičů o neexistenci příznaků virového  infekčního onemocnění


Harmonogram rozloučení s žáky a předání vysvědčení v Kulturním domě v Bystřici n. P.

Třída

Velký sál

Malý sál (1. posch.)

Klubovna č. 49

(1. posch.)

1.A

8:00

1.B

8:30

1.C

9:00

2.A

8:15

2.B

8:45

3.A

9:30

3.B

9:15

4.A

10:00

4.B

9:45

5.A

10:15

5.B

10:45

6.A

10:30

6.B

11:15

6.C

8:00

7.A

11:00

7.B

8:30

8.A

9:00

8.B

9:30

9.A

10:15

9.B

10:15

Rozloučení se zúčastní pouze žáci bez doprovodu (např. rodičů).

Pokud se nezmění stávající hygienická opatření, vstup do Kulturního domu bude povolen pouze s ochrannou rouškou.

                                                                                                                  Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy