ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Oznámení o dnech volna 31.10. a 1.11.2019

10. 10. 2019

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019 pro žáky naší školy dva dny volna z organizačních a provozních důvodů. Provoz školní družiny bude v tyto dny zajištěn pro sem přihlášené děti a dále pro žáky 1. stupně dle požadavků rodičů, a to až do naplnění kapacity všech 4 oddělení. Stravování ve školní jídelně je pro všechny žáky možné, ale pouze po předchozím objednání.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

Vyjádření k (ne)používání mobilních telefonů ve škole

1. 9. 2019

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku přicházíme se změnou školního řádu v části používání mobilních telefonů, tabletů a podobných zařízení ve škole, a to nejen v hodinách, ale i o přestávkách, ve školní jídelně a ve školní družině. K tomuto rozhodnutí nás vedlo dlouhodobé sledování projevů našich žáků – Vašich dětí. Dlouhou dobu jsme zvažovali řešení negativních dopadů používání těchto zařízení na děti, samozřejmě také s přihlédnutím k možným pozitivům. Vedle funkce vzdělávací má škola působit rovněž výchovně. A zde, pokud se především nadměrné používání mobilů staví mezi působení učitelů a žáky i mezi žáky samotné, vznikají problémy. Poukazujeme na výběr některých z nich:

 • Bezpečnostní rizika - neustálé hledění na displeje přístrojů hrozí úrazy při pohybu na chodbách, schodištích
 • Omezení přirozeného pohybu o přestávkách, kdy jednotlivci, nebo hloučky se zaujati mobily často nestihnou ani přemístit do učeben
 • Hygiena - nejen, že nezbývá často čas na návštěvu WC + příslušné hygieny, ale jde o lékaři potvrzovanou nadměrnou jednostrannou zátěž očí, svalových partií těla, prstů rukou, apod.
 • Neurologové stále častěji upozorňují na negativní vliv nadměrného používání těchto přístrojů na funkce mozku, paměti, soustředění vedoucích často ke stresovým situacím až depresím
 • "Nekomunikace" - i na naší škole ustává přímá slovní komunikace mezi dětmi, mobily se stávají jakýmisi neživými náhradníky téměř i v případech, kdy jsou děti spolu ve dvojici, nebo ve skupinkách
 • V situaci, kdy žák začíná a končí vyučovací hodinu odkládáním a znovuzapnutím mobilu, nezbývá mnoho času na klidnou svačinu, přípravu na další hodinu
 • Neustálá dostupnost přístrojů svádí k projevům kyberšikany - případy jsme ve škole řešili
 • Časté zapomínání mobilů v prostorách školy, jejich ztráty
 • Nevhodné projevy předvádění se těmito zařízeními a na druhé straně závistivost mezi dětmi
 • Vynalézavost žáků při zneužívání mobilů - opisování, jako taháky, apod.
 • Nerespektování dosud platných pravidel nepoužívat mobily v hodinách

 

V jarních měsících jsme oslovili rodiče s otázkou, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s úplným zákazem používání mobilních telefonů ve škole. Pro zákaz se vyslovilo 92% rodičů.

Pozitivně vyznívají ohlasy ze škol, které k tomuto opatření přikročily - zvýšila se soustředěnost na výuku, děti spolu více mluví, utužují se sociální vazby, děti jsou více všímavé ke svému okolí, atd.

Dobré zkušenosti zaznívají také z celých zemí, kde k tomuto problému přistoupili plošně - Norsko, Francie

Formulace v Dodatku ke školnímu řádu řeší situace, jak spolu mohou děti a rodiče komunikovat v případě nenadálé potřeby, nebo nutnosti. Opatření není namířeno proti dětem ani rodičům, v době zahlcenosti touto technikou se snažíme o vybalancování jejího negativního a pozitivního působení na vyvíjející se mladé lidi. Přístup k velice solidnímu vybavení ICT školy není nikterak dotčen, ba naopak.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

 

Změna školního řádu – dodatek č. 1

1. 9. 2019

Upozorňujeme žáky a rodiče, že od 1. září 2019 platí změna školního řádu a vnitřního řádu školní družiny ohledně používání mobilních telefonů, tabletů a dalších podobných zařízení ve škole. Zde je uveden výňatek z dodatku č. 1:

 14.  Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Větší částky peněz, cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, nebo prostřednictvím pracovnic kanceláře nebo vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

 15.  Žáci mají během pobytu ve škole mobilní telefony, tablety a další podobná zařízení vypnuty a uloženy ve svých uzamčených šatnových skříňkách. To platí jak při vyučovacích hodinách, tak i o přestávkách, včetně ve škole trávené polední přestávky, při obědě ve školní jídelně a pobytu žáků ve školní družině. Mobily a tablety je nutné vypnout před vstupem do školní budovy a opět zapnout je žáci mohou až po opuštění budovy po skončení vyučování. V případě řešení nutného kontaktu se zákonnými zástupci se žáci obrátí na své třídní učitele. Rodiče mohou pro komunikaci s dětmi využívat oficiální telefonní kontakt školy. Výjimečné použití mobilu (např. při exkurzi, výletu, apod.) povoluje příslušný pedagogický pracovník. Pořizování fotografií či natáčení audiozáznamů a videozáznamů jiných osob je bez souhlasu těchto osob nepřípustné. Na porušení těchto ustanovení se vztahují pravidla výchovných opatření.

 Na pedagogické radě projednáno a schváleno 28.8.2019

 Ve školské radě projednáno a schváleno 29.8.2019.

 Účinnost od 1.9.2019

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy