ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Vyjádření k (ne)používání mobilních telefonů ve škole

1. 9. 2019

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku přicházíme se změnou školního řádu v části používání mobilních telefonů, tabletů a podobných zařízení ve škole, a to nejen v hodinách, ale i o přestávkách, ve školní jídelně a ve školní družině. K tomuto rozhodnutí nás vedlo dlouhodobé sledování projevů našich žáků – Vašich dětí. Dlouhou dobu jsme zvažovali řešení negativních dopadů používání těchto zařízení na děti, samozřejmě také s přihlédnutím k možným pozitivům. Vedle funkce vzdělávací má škola působit rovněž výchovně. A zde, pokud se především nadměrné používání mobilů staví mezi působení učitelů a žáky i mezi žáky samotné, vznikají problémy. Poukazujeme na výběr některých z nich:

 • Bezpečnostní rizika - neustálé hledění na displeje přístrojů hrozí úrazy při pohybu na chodbách, schodištích
 • Omezení přirozeného pohybu o přestávkách, kdy jednotlivci, nebo hloučky se zaujati mobily často nestihnou ani přemístit do učeben
 • Hygiena - nejen, že nezbývá často čas na návštěvu WC + příslušné hygieny, ale jde o lékaři potvrzovanou nadměrnou jednostrannou zátěž očí, svalových partií těla, prstů rukou, apod.
 • Neurologové stále častěji upozorňují na negativní vliv nadměrného používání těchto přístrojů na funkce mozku, paměti, soustředění vedoucích často ke stresovým situacím až depresím
 • "Nekomunikace" - i na naší škole ustává přímá slovní komunikace mezi dětmi, mobily se stávají jakýmisi neživými náhradníky téměř i v případech, kdy jsou děti spolu ve dvojici, nebo ve skupinkách
 • V situaci, kdy žák začíná a končí vyučovací hodinu odkládáním a znovuzapnutím mobilu, nezbývá mnoho času na klidnou svačinu, přípravu na další hodinu
 • Neustálá dostupnost přístrojů svádí k projevům kyberšikany - případy jsme ve škole řešili
 • Časté zapomínání mobilů v prostorách školy, jejich ztráty
 • Nevhodné projevy předvádění se těmito zařízeními a na druhé straně závistivost mezi dětmi
 • Vynalézavost žáků při zneužívání mobilů - opisování, jako taháky, apod.
 • Nerespektování dosud platných pravidel nepoužívat mobily v hodinách

 

V jarních měsících jsme oslovili rodiče s otázkou, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s úplným zákazem používání mobilních telefonů ve škole. Pro zákaz se vyslovilo 92% rodičů.

Pozitivně vyznívají ohlasy ze škol, které k tomuto opatření přikročily - zvýšila se soustředěnost na výuku, děti spolu více mluví, utužují se sociální vazby, děti jsou více všímavé ke svému okolí, atd.

Dobré zkušenosti zaznívají také z celých zemí, kde k tomuto problému přistoupili plošně - Norsko, Francie

Formulace v Dodatku ke školnímu řádu řeší situace, jak spolu mohou děti a rodiče komunikovat v případě nenadálé potřeby, nebo nutnosti. Opatření není namířeno proti dětem ani rodičům, v době zahlcenosti touto technikou se snažíme o vybalancování jejího negativního a pozitivního působení na vyvíjející se mladé lidi. Přístup k velice solidnímu vybavení ICT školy není nikterak dotčen, ba naopak.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

 

Změna školního řádu – dodatek č. 1

1. 9. 2019

Upozorňujeme žáky a rodiče, že od 1. září 2019 platí změna školního řádu a vnitřního řádu školní družiny ohledně používání mobilních telefonů, tabletů a dalších podobných zařízení ve škole. Zde je uveden výňatek z dodatku č. 1:

 14.  Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Větší částky peněz, cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, nebo prostřednictvím pracovnic kanceláře nebo vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

 15.  Žáci mají během pobytu ve škole mobilní telefony, tablety a další podobná zařízení vypnuty a uloženy ve svých uzamčených šatnových skříňkách. To platí jak při vyučovacích hodinách, tak i o přestávkách, včetně ve škole trávené polední přestávky, při obědě ve školní jídelně a pobytu žáků ve školní družině. Mobily a tablety je nutné vypnout před vstupem do školní budovy a opět zapnout je žáci mohou až po opuštění budovy po skončení vyučování. V případě řešení nutného kontaktu se zákonnými zástupci se žáci obrátí na své třídní učitele. Rodiče mohou pro komunikaci s dětmi využívat oficiální telefonní kontakt školy. Výjimečné použití mobilu (např. při exkurzi, výletu, apod.) povoluje příslušný pedagogický pracovník. Pořizování fotografií či natáčení audiozáznamů a videozáznamů jiných osob je bez souhlasu těchto osob nepřípustné. Na porušení těchto ustanovení se vztahují pravidla výchovných opatření.

 Na pedagogické radě projednáno a schváleno 28.8.2019

 Ve školské radě projednáno a schváleno 29.8.2019.

 Účinnost od 1.9.2019

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

 

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 29.11.2018

25. 11. 2018

Ve čtvrtek 29. listopadu od 15:00 do 17:00 hodin se uskuteční třídní schůzky. Pro rodiče žáků 7. ročníku proběhne ve 14,45 hod v učebně fyziky krátká informativní schůzka k lyžařskému výcviku.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.