ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu:

  • Český jazyk navazuje logicky na výuku českého jazyka na 1.stupni.
  • Snahou učitelů českého jazyka 2.stupně je naučit žáky komunikaci, dobrému, kultivovanému a spisovnému projevu, jazykovému citu a bezchybnému písemnému projevu.
  • V oblasti literatury seznamujeme žáky s obecnou charakteristikou literatury, se strukturou literárního díla, s literárními druhy a žánry a hlavně s vývojem literatury v rámci českých i světových dějin.
  • Ve slohu učíme děti hlavně komunikovat prostřednictvím vyprávění, popisu, charakteristiky, životopisu. Díky těmto tématům poznávají lépe svou rodinu, přátele, svět kolem sebe i sami sebe.
  • Cílem českého jazyka je naučit žáka uvědomit si význam mateřského jazyka, jeho specifičnosti i odlišnosti ve srovnání s cizími jazyky. Žák si díky studiu českého jazyka uvědomuje souvislosti s širšími vzdělávacími oblastmi, umí vyhledávat informace, řešit různé problémy samostatně i ve skupinách, učí se toleranci k jinému názoru. Umí argumentovat a neagresivně prosazovat svůj názor, vytváří si reálný obraz o sobě. Dokáže kultivovaně, výstižně a bezchybně v psané formě formulovat své myšlenky a vědomosti.
  • Pří výuce žáci využívají práci s počítačem, s interaktivní tabulí, k dispozici mají množství učebních pomůcek (pracovní sešity, slovníky, CD, DVD).

Pomůcky a domácí úkoly:

Sešity pro ČJ:

6. ročník:

544 - Mluvnice a sloh

       - Cvičný sešit

524 -  Čtenářské dílny

       - Diktáty a jazykové rozbory

424 - Slohové práce - na celé čtyři roky

444 - Literatura - na celé čtyři roky

 

8. a 9. ročník:

544 - Mluvnice a sloh

       - Cvičný sešit

524 - Čtenářské dílny      

       - Diktáty a jazykové rozbory

 

V každém ročníku nabízíme pracovní sešit k učebnici Čj (zajistí vyučující na začátku školního roku).

 

Domácí úkoly z Čj jsou zadávány podle potřeby do pracovního sešitu  (od října do května – viz. zápis v iškole).