ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zápis z jednání školské rady dne 13. 10. 2016

Jednání školské rady se konalo 13. října 2016 v žákovské knihovně školy.

 

Datum jednání:                   13. 10. 2016

Místo jednání:                      ZŠ TGM – žákovská knihovna

Počet přítomných členů ŠR:  6

Hosté:                                 1 (ředitel školy Jaroslav Sláma)

Jednání řídí:                         Jana Zítková

Zapisovatel:                         Marie Nebolová

Ověřovatel zápisu:                Věra Skalníková

 

Program jednání:

1. Přivítání, seznámení s programem jednání ŠR

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ T. G. Masaryka za školní rok 2015/2016

4. Diskuse

5. Usnesení, závěr

 

ad 1) Program jednání byl jednomyslně schválen.         

ad 2) Zapisovatelkou a ověřovatelkou zápisu byly všemi hlasy určeny paní Marie Nebolová a

         paní Věra Skalníková.

ad 3) Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 ředitel školy všem členům školské rady předem

         poslal elektronickou poštou k nahlédnutí. Na jednání byla k dispozici v tištěné podobě.

         Ředitel školy odpověděl na několik dotazů a poté byla jednomyslně schválena.

ad 4) Diskuse:  

Ø  Kvalita jídel ve školní jídelně

(Členové společně s ředitelem školy jednali o kvalitě jídel ve školní jídelně. Domluvili se na konkrétních krocích, jak budou postupovat, aby se kvalita jídel zlepšila.)

ad 5) Usnesení:

         Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu ZŠ T. G. Masaryka za školní rok 

         2015/2016. Členové se dohodli na termínu další schůzky v listopadu.