ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zásady Klubu přátel

Z výsledků dotazníků od rodičů vyplynul souhlas a podpora ustavení určité formy sdružení rodičů.

  • Cíl: vytvořit podmínky pro neformální, ale účinnou spolupráci školy, rodičů a také širší veřejnosti ve prospěch našich dětí.
  • Na plenární schůzi rodičů konané dne 27.11.2006 byl většinově odhlasován souhlas se založením dobrovolného neregistrovaného „Klubu přátel školy“ (dále jen KPŠ).
  • Každý člen KPŠ má právo být informován, volit a být volen jako mluvčí třídy, nebo správce rozpočtu, vznášet návrhy, připomínky, a to sám, nebo prostřednictvím mluvčího třídy.
  • Na základě vyjádření rodičů v dotaznících byl navržen jednorázový příspěvek člena KPŠ ve výši 80,- Kč na každé dítě a školní rok. Tento návrh byl rovněž schválen.
  • Na čerpání vybraných příspěvků budou dohlížet 3 zvolení „Správci fondu KPŠ“, kteří budou 2x ročně na členské schůzi KPŠ předkládat zprávu o hospodaření s těmito prostředky; zvoleni jsou na dobu 3 let.
  • Finanční prostředky budou čerpány pouze ve prospěch dětí rodičů, kteří jako členové klubu zaplatili roční příspěvek.
  • Vybrané příspěvky se budou čerpat především na odměny a ceny za umístění v různých soutěžích a olympiádách, na organizování exkurzí, návštěv, výletů, zápisů prvňáčků, rozloučení s vycházejícími žáky, lyžařských kurzů, jazykových kurzů a výměnných pobytů, plaveckého výcviku, zájmových, kulturních a sportovních akcí atd. Další návrhy jsou vítány.
  • Informace o čerpání finančních prostředků jsou každému členu KPŠ kdykoli k dispozici u zvolených „správců rozpočtu KPŠ“.
  • Uvítáme všechny Vaše připomínky a návrhy – samozřejmě i kritické – týkající se veškerého dění v naší škole a budeme je řešit. Vznášet je můžete osobně, telefonicky, e-mailem, písemně, prostřednictvím mluvčích tříd svých dětí

Těšíme se na další spolupráci a věříme, že dobré fungování KPŠ bude dalším krůčkem k rozvoji komunikace mezi školou a všemi jejími partnery.