ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Projekty

 

 logo

Šablony II

V roce 2018 byla vyhlášena výzva č. 02_18_063 - Šablony II. Naše škola se do ní zapojila prostřednictvím projektu Šablony II  ZŠ TGM By s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015527. V rámci tohoto projektu proběhnou ve šk. r. 2019/2020 a 2020/2021následující aktivity:

 • vzdělávání pedagogů
 • tandemová výuka
 • školní asistent pro ZŠ a ŠD
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • klub deskových her
 • projektové dny
 • komunitně osvětové setkání

Logolink OP VVV hor barva cz

Šablony pro MŠ a ZŠ I

V roce 2016 byla vyhlášena výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I. Naše škola se do ní zapojila prostřednictvím projektu Šablony 2016 ZŠ TGM By s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007037. V rámci tohoto projektu proběhnou ve šk. r. 2017/2018 a 2018/2019 následující aktivity:

 • vzdělávání pedagogů v oblasti matematické gramotnosti
 • vzdělávání pedagogů v oblasti společného vzdělávání
 • vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků
 • tandemová výuka
 • školní asistent

LOGO barevné - 500

 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Dalším řešitelským úkolem pro naši školu ve školním roce 2015/2016 se stal výše uvedený projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem "Výzva 57", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.1411. Také tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa programu 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívala tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Patnáct žáků 2. stupně školy se zapojilo do vytváření výrobků. Společně se svým vyučujícím hledali vhodnou podobu výrobku, ujasňovali si pracovní postup, materiál, použité nástroje. Práce probíhala ve dvojicích až trojicích, žáci si aktivně vyzkoušeli základní pracovní operace při práci se dřevem. V závěru se uskutečnilo vyhodnocení ze strany žáků i vyučujícího.

V rámci projektu byly pořízeny nové pracovní stoly do učebny technických prací, pracovní nástroje a skříně pro ukládání nářadí.


 LOGO barevné - 500

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

V roce 2015 Základní škola T. G. Masaryka realizovala projekt registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1974 s názvem Výzva č. 56. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa programu 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, Výzva č. 56.

Cílem Výzvy č. 56 je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Naše škola si vybrala aktivity, které podpoří výuku cizích jazyků. V rámci projektu se zúčastnili 2 učitelé zahraničního jazykového kurzu a 61 žáků zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu.


 

Logo Merkury 500

 

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Základní škola T. G. Masaryka se zapojila do dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 - Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách.
Cílem programu je podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách. Naše škola využila dotaci na vybavení stavebnicemi Merkur na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků prvního i druhého stupně.


LOGO barevné - 500Didaktika pro kyberprostor

Základní škola T. G. Masaryka se účastní jako partner realizace projektu registrační číslo „CZ.1.07/1.3.00/51.0027“ s názvem „Didaktika pro kyberprostor,“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo a oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, IPo – Oblast 1.3, výzva 51, DIKYPR“.

Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.